Вие сте тук

Решение № 3/08.02.2019 г. на Избирателната комисия

РЕШЕНИЕ № 3/08.02.2019 г.

 

Днес 08.02.2019 г., Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова- Председател, адв.Павел Гатев и адв.Бисер Самуилов- основни членове:

 

На основание чл.108, ал.4 от ЗА

 

РЕШИ:

 

Заличава адв.Владимир Христов Радичев като резервен член на Адвокатски съвет-Кърджали.

Обявява за резервен член на Адвокатски съвет Кърджали: адв.Ивана Петрова Бръмбарова- с 12 действителни гласа.

 

Решенията  на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/п/..........................

 

 ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1...  /п/..................................         

                                                                                 

                                         2......../п/.............................

Адвокатска колегия - Кърджали