Вие сте тук

Решение № 2/07.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 2/07.02.2016 г.

 

Днес 07.02.2016 г., Избирателна комисия в състав: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев, адв.Михаил Стамов- членове и резервните членове адв.Кирилка Петкова , адв.Радослав Николов и адв.Емил Чолаков  , след приключване преброяването на бюлетините:

На основание чл.108, ал.4 от ЗА

РЕШИ:

Обявява резултата от допълнителния избор както следва:

За член на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Кърджали е избран:

  • адв.Димитър Илиев Димитров  с 18  действителни гласа

За резервни членове на Адвокатски съвет Кърджали, са избрани:

            -   адв.Венелина Петкова Милушева с 10 действителни гласа

            -   адв.Димитрия Драганова Василева със  7 действителни гласа.

 

За член на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Кърджали е избран :

  • адв.Мустафа Байрамали Хасан  с 26  действителни гласа

 

За членове на Контролен съвет, са избрани:

-   адв.Радослав Христов Караманолов с 27 действителни гласа

-    адв.Теодора Георгиева Белева с 14 действителни гласа

-    адв.Радослав Каменов Николов с 14 действителни гласа

Решенията  на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 13.45 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1................................... .      

                                                                           2.....................................

 

                                   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:    1....................................

                                                                           2....................................

                                                                           3....................................

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали