Вие сте тук

Решение № 1/28.01..2017 г.

РЕШЕНИЕ № 1 /28.01.2017 г.

 

Днес 28.01.2017 г., Избирателна комисия в състав: адв.Асен Самуилов - председател, адв.Владимир Радичев - основен член и адв.Радослав Караманолов - резервен член , след приключване преброяването на бюлетините:

На основание чл.106, ал.3 и ал.4 от ЗА

 

РЕШИ:

 

Обявява резултата  от избора както следва:

 

 За делегати на общото събрание на адвокатите от страната

1.адв.Милена Димова Караманолова                   - 21 бр.

2.адв.Мария Найденова Чилова                          - 19 бр.

 

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от обявяването му по реда на чл.7 от Закона за адвокатурата пред Висшия адвокатски съвет.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:  1.       /п/       

                                                                       2...................................................

                                      РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН :   1.       /п/

 

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали