Вие сте тук

Протокол № 5/26.01.2019 г. на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 5/26.01.2019 г.

Днес 26.01.2019 г., Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова- Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове, пристъпи към избор на органи на колегията.

Председателят на комисията запозна членовете на Общото събрание с правилата за провеждане на избора на органи на колегията. Прочете, обстоятелствата, които водят до недействителност на изборната бюлетина. Обявено беше, че включените кандидати в бюлетината могат да направят самоотводи като попълнят предоставената по образец декларация. Отводи бяха направени от: адв.Венелина Милушева, в качеството й на кандидат за Председател на ДС, адв.Бисер Милев в качеството му на кандидат за член на КС,  за което попълниха декларации по образец.

За членове на изборното бюро с решение на ОС на Адвокастка колегия-Кърджали проведено на 26.01.2019 год. бяха избрани: адв. Лазар Базлянков, адв.Димитрина Георгиева и адв. Станимир Сталев. За наблюдатели бяха изврани: адв.Динчер Хабиб и адв.Илчо Колев.

С оглед на направените отводи комисията

Реши:

Заличава от списъка на кандидатите и от бюлетината за избор чрез зачеркване на имената на адв.Венелина Милушева и адв.Бисер Милев.

 

Председателят на комисията отвори изборната кутия и я показа празна на всички присъстващи в залата. След това адв.Павел Гатев- основен член на ИК затвори кутията и я запечата с хартиени ленти подпечатани с печата на Колегията и подписа на Председателя на комисията.

На комисията беше предоставен списък на адвокатите, които не са платили членския си внос за м.декември 2018 г. в срок до 26.01.2019 г.

Видно от представения списък се установи, че не са платили членския си внос за м.декември и предходни месеци за 2018 г. адвокатите: Димитър Христов Чакъров и Васил Стефанов Хаджикулов.

С оглед на изложеното комисията

Реши:

На основание чл.49, ал.2 от ЗА не допуска  до участие в избор на органи на Адвокатска колегия Кърджали адвокатите: Димитър Христов Чакъров и Васил Стефанов Хаджикулов.

 

Комисията пристъпи към избора като покани членовете на Адвокатската колегия да осъществят правото си на избор в 13:00 часа, като предостави по ред един по един 6 бр. изборни бюлетини и плик, а на пълномощниците и за упълномощилите ги адвокати. Всеки кандидат положи подпис за участие в избора, подпис за получени бюлетини и плик. Всички желаещи да гласуват получиха изборните книжа и осъществиха таен избор.

 Комисията покани адвокатите осъществили своя избор да пуснат плика с бюлетината в избирателната кутия. Всеки гласувал постави плика с бюлетините в избирателната кутия и положи подпис в избирателния списък.

В 15:00 часа приключи избора.

Комисията покани избраните от Общото събрание на колегията адвокати, неангажирани в изборния процес – адв.Динчер Хабиб и адв.Илчо Колев и членовете на изборното бюро- адв. Лазар Базлянков, адв.Димитрина Георгиева и адв. Станимир Сталев.

В присъствието на двамата членове и членовете на изборното бюро комисията повери цялостта на избирателната кутия и отвори избирателната кутия. От същата бяха извадени 61 броя пликове. Комисията и членовете на изборното бюро започна публичното отваряне и преброяване на бюлетините. Във всеки един плик се установи съдържанието на шест бюлетини. След преброяване на бюлетините комисията установи, че са гласували общо 61 адвокати. От така преброените бюлетини се установиха недействителни бюлетини, както следва:

За Председател на АС                                                              - 0 бр.

За членове на САК                                                                   - 4 бр.

За Председател на ДС                                                              - 7 бр.

За членове на ДС                                                                     - 4 бр.

За членове на КС                                                                     - 5 бр.

За делегати на ОС                                                                   - 10 бр.

 Действителните бюлетини подадени поименно за всеки кандидат са, както следва:           

За Председател на Адвокатски съвет

 1. Христо Анастасов Караманолов                                       - 37 бр.
 2. Георги  Кузманов  Белев                                                 - 20 бр.
 3. Христо Божидаров Кавракиров                                        -   4 бр.

 

За членове на Адвокатски съвет

 1. Станимир Делчев Сталев                                               - 28 бр.
 2. Мухидин Изет Шабан                                                     - 38 бр.
 3. Даниела Атанасова Петрова                                          - 26 бр.
 4. Асен Митков Самуилов                                                 - 15 бр.
 5. Ивана Петрова Бръмбарова                                          - 17 бр.
 6. Владимир Христов Радичев                                          - 23 бр.
 7. Здравко Делчев Ленков                                                -  2 бр.
 8. Дойчо Стефанов Гелимачев                                          -  8 бр.
 9. Николай Вълчев Маргаритов                                         -22 бр.
 10. Христо Божидаров Кавракиров                                      - 9 бр.
 11. Димитрия Драганова Василева                                     -10 бр.
 12. Кирилка Петкова Петкова                                              -15 бр.

 

За Председател на Дисциплинарен съд 

 1. Димитър Илиев Димитров                                            - 54 бр.

 

За членове на Дисциплинарен съд

 1. Павел Богомилов Гатев                                               - 30 бр.
 2. Бисер Митков Самуилов                                              - 30 бр.
 3. Радослав Христов Караманолов                                  - 34 бр.
 4. Димитрия Драганова Василева                                    - 22 бр.
 5. Димитър Колев Шереметев                                          - 23 бр.
 6. Димитър Илиев Димитров                                            - 11 бр.
 7. Кирилка Петкова Петкова                                            - 17 бр.
 8. Михаил Петков Стамов                                               - 20 бр.

За членове на Контролен съвет   

 1. Николай Иванов Карабозов                                       - 20 бр.
 2. Аркадий Иванов Демянов                                         - 25 бр.
 3. Станимир Делчев Сталев                                          - 21 бр.
 4. Здравко Делчев Ленков                                            -18 бр.
 5. Дария Йорданова Кръпова                                       - 32 бр.
 6. Димитър Илиев Димитров                                        - 10 бр.
 7. Здравко Николаев Шопов                                        -   6 бр.
 8. Владимир Христов Радичев                                    -  26 бр.

 

За делегати на общото събрание на адвокатите в Република България:

 1. Милена Димова Караманолова                               - 49 бр.
 2. Димитър Илиев Димитров                                       - 45 бр.

           

Комисията констатира , че не е попълнен съставът на:

-  членовете на Съвета на Адвокатската колегия с трима членове;

-  членовете на Дисциплинарен съд  с един член;

-  членовете на Контролния съвет с двама членове.

 

С оглед на обстоятелството, че съставът на органите на Адвокатска колегия не са попълнени, комисията на основание чл.108, ал.1 от ЗА насрочва допълнителен избор на 03.02.2019 г. в сградата на Районен съд гр.Кърджали от 10.00 до 12.00 часа за попълване и избор съставът на членовете на съвета на Адвокатската колегия, членовете на ДС и членовете на КС.

С оглед гореизложеното , комисията

 

Реши :

 В бюлетините за допълнителен избор да не фигурират имената на обявените за избрани кандидати.

 

При допълнителния избор, ако има кандидати получили равен брой гласове, за избрани се считат тези които имат най-голям юридически стаж.

 

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

 

 

Заседанието на комисията приключи в 17.00 часа.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/ п /..........................

 

    ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1........../ п /...........................         

                                                                                 

                                            2......./ п /..............................

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали