Вие сте тук

Протокол № 4/23.01.2019 г. на Избирателната комисия

 

ПРОТОКОЛ  № 4/23.01.2019 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  на Адвокатска колегия –Кърджали, насрочени за 26 и 27  януари 2019 г.

 

Днес 23.01.2019 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали- в 13.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и членове на контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия - Кърджали и делегати за общото събрание на адвокатите в страната- ДВ.98/27.11.2018 г.,  насрочени за 26 и 27  януари 2019 г., избрана с решение № 1 по Протокол № 9/07.11.2018 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Даниела Петрова - Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове.

 

Заседанието протече при следния дневен ред а именно:

1. Разглеждане на постъпили декларации за отказ за включване в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори за органи  на АК-Кърджали насрочени за 26 и 27  януари 2019 г. и заличаването им в обявения окончателен списък на регистрираните и допуснати кандидатите за избор на органи на АК-Кърджали, Председател и членове на Адвокатски съвет, Председател и членове на дисциплинарен съд и членове на Контролен съвет.

След като разгледа горните въпроси и на основание чл.102 от ЗА , Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

С вх. N 19/ 15.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Илчо Атанасов Колев, с която декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на САК-Кърджали .

С вх. N 20/ 16.01.2019 год. е постъпило уведомление от адв.Димитър Илиев Димитров, с което декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на САК-Кърджали.

С вх. N 21/ 16.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Мария Найденова Чилова, с която декларира, че се отказва да бъде включена в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на Контролния съвет при АК-Кърджали .

С вх. N 24/ 22.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Мария Найденова Чилова, с която декларира, че се отказва да бъде включена в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали .

С вх. N 25/ 22.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Мария Найденова Чилова, с която декларира, че се отказва да бъде включена в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на Председател на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали .

С вх. N 26/ 23.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Съби Милчев Узунов, с която декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на Председател на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали .

С вх. N 27/ 23.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Димитър Миланов Хаджиев, с която декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали .

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.102 от ЗАдв, Избирателната комисия при АК-Кърджали, заличава от окончателния списък на допуснатите кандидати за избор на органи на АК-Кърджали, както следва:

 

За член на САК-Кърджали- адв.Илчо Атанасов Колев

За член на САК-Кърджали- адв.Димитър Илиев Димитров

За член на САК-Кърджали- адв.Съби Милчев Узунов

За член на Контролния съвет при АК-Кърджали- адв.Мария Найденова Чилова

За член на Контролния съвет при АК-Кърджали- адв.Съби Милчев Узунов

 

За Председател на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали- адв.Мария Найденова Чилова

За член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали- адв.Мария Найденова Чилова

За член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали- адв.Съби Милчев Узунов

За член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали- адв.Димитър Миланов Хаджиев

 

В резултат на настъпилите промени обявения окончателен списък придобива следната редакция:

 

по

ред

 

Име на адвокат

 

Юридически стаж

 

Адвокатски стаж

А

 За Председател на Адвокатски съвет

Юридически стаж

15 години

Адвокатски стаж

1.

Христо Анастасов Караманолов

41 години

38 години

2.

Георги Кузманов Белев

26 години

25 години

3.

Христо Божидаров Кавракиров

27 години

22 години

Б

 

За  членове на Адвокатски съвет

 

Юридически стаж

10 години

 

Адвокатски стаж

1.

Станимир Делчев Сталев

15 години

6 години

2.

Мухидин Изет Шабан

17 години

17 години

3.

Даниела Атанасова Петрова

15 години

4 години

4.

Асен Митков Самуилов

17 години

16 години

5.

Ивана Петрова Бръмбарова

18 години

11 години

6.

Владимир Христов Радичев

12 години

5 години

7.

Здравко Делчев Ленков

16 години

9 години

8.

Дойчо Стефанов Гелимачев

10 години

10 години

9.

Николай Вълчев Маргаритов

23 години

19 години

10.

Христо Божидаров Кавракиров

27 години

22 години

11.

Димитрия Драганова Василева          

17 години

16 години

12.

Кирилка Петкова Петкова

42 години

41 години

В

 

 За Председател на Дисциплинарен съд

 

Юридически стаж

 

 

Адвокатски стаж

10 години

1.

Венелина Петкова Милушева

17 години

9 години

2.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

Г

 

За членове на Дисциплинарен съд

 

Юридически стаж

 

Адвокатски стаж

5 години

1.

Павел Богомилов Гатев

7 години

7 години

2.

Бисер Митков Самуилов

9 години

9 години

3.

Радослав Христов Караманолов

10 години

10 години

4.

Димитрия Драганова Василева

17 години

16 години

5.

Димитър Колев Шереметев

8 години

6 години

6.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

7.

Кирилка Петкова Петкова

42 години

41 години

8.

Михаил Петков Стамов

8 години

8 години

Д

 

 

За членове на Контролен съвет

 

Юридически стаж

10 години

 

Адвокатски стаж

1.

Николай Иванов Карабозов

15 години

7 години

2.

Аркадий Иванов Демянов

23 години

3 години

3.

Станимир Делчев Сталев

15 години

6 години

4.

Здравко Делчев Ленков

16 години

9 години

5.

Дария Йорданова Кръпова

14 години

4 години

6.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

7.

Здравко Николаев Шопов

10 години

5 години

8.

Бисер Здравков Милев

13 години

4 години

9.

Владимир Христов Радичев

12 години

5 години

Е

 

 

За делегати на общото събрание в страната

 

Юридически стаж

 

 

Адвокатски стаж

1.

Милена Димова Караманолова

42 години

26 години

2.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

 

                                                                  

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали  и на Председателя на Общото събрание на Адвокатска колегия  Кърджали ,насрочени за 26 и 27 януари 2019 г. чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 15.30 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:................./п/.....................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:  1................../п/...................                                                 

                                                                       2..................../п/...............       

                                                          

                                   

 

Адвокатска колегия - Кърджали