Вие сте тук

Протокол № 3/14.01.2019 г. на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ  № 3/14.01.2019 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  на Адвокатска колегия –Кърджали, насрочени за 26 и 27  януари 2019 г.

 

Днес 14.01.2019 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали- в 13.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и членове на контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия - Кърджали и делегати за общото събрание на адвокатите в страната- ДВ.98/27.11.2018 г.,  насрочени за 26 и 27  януари 2019 г., избрана с решение № 1 по Протокол № 9/07.11.2018 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Даниела Петрова - Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове.

 

Заседанието протече при следния дневен ред а именно:

1. Разглеждане на постъпили предложения за делегати на общото събрание на адвокатите в старната.

2. Одобряване на Декларация за отказ за включване в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори за органи на АК-Кърджали насрочени за 26 и 27  януари 2019 г.

3. Разглеждане на постъпили уведомления и декларации за отказ за включване в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори за органи  на АК-Кърджали насрочени за 26 и 27  януари 2019 г. и Обявяване на окончателния списък на регистрираните и допуснати кандидатите за избор на органи на АК-Кърджали, Председател и членове на Адвокатски съвет, Председател и членове на дисциплинарен съд и членове на Контролен съвет.

            4. Одобряване и изготвяне на бюлетина и  реквизитите  й за провеждане на избор за органи  на АК-Кърджали.

            5. Одобряване на вида и реквизитите на плика, с който да бъде гласувано.

            6. Предлагане на Председателя на Общото събрание на Адвокатска колегия Кърджали да включи в дневния ред на събранието предварително избор на двама членове от Адвокатската колегия неангажирани в изборния процес, които да присъстват при разпечатването на избирателната/те кутия/и.

След като разгледа горните въпроси и на основание чл.103, ал.2 ,пр.1 от ЗА , Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

С вх. N 14/ 08.01.2019 год. е постъпило предложение за делегат на общото събрание на адвокатите в страната: адв. Милена Димова Караманолова.

С вх. N 14а/ 08.01.2019 год. е постъпило предложение за делегат на общото събрание на адвокатите в страната: адв. Димитър Илиев Димитров.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.99, ал.3 от ЗАдв.,  избирателната комисия при АК-Кърджали допуска и обявява следните кандидати за делегати на общото събрание на адвокатите в страната, както следва:

  1. адв. Милена Димова Караманолова.
  2. адв. Димитър Илиев Димитров.

 

РЕШЕНИЕ № 2

Одобрява ,Декларация за кандидати , обявени  в окончателния списък за избор  на органи на АК –Кърджали, които не желаят да бъдат  избрани.

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

С вх. N 15/ 08.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Герагана Симеонова Хаджипантелеева, с която декларира, че се отказва да бъде включена в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на САК-Кърджали .

С вх. N 16/ 08.01.2019 год. е постъпило уведомление от адв.Венцислав Стойчев Янев, с което декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за всички органи на АК-Кърджали .

С вх. N 17/ 14.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Димитър Желязков Коленцов, с която декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали .

С вх. N 18/ 14.01.2019 год. е постъпила декларация от адв.Асен Митков Самуилов, с която декларира, че се отказва да бъде включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 26.01.2019 г. за избор на член на Дисциплинарния съд при АК-Кърджали .

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 103, ал.4 от ЗАдв, Избирателната комисия при АК-Кърджали, обявява окончателен списъка на допуснатите кандидати за избор на органи на АК-Кърджали

 

 

 

по

ред

 

Име на адвокат

 

Юридически стаж

 

Адвокатски стаж

А

 За Председател на Адвокатски съвет

Юридически стаж

15 години

Адвокатски стаж

1.

Христо Анастасов Караманолов

41 години

38 години

2.

Георги Кузманов Белев

26 години

25 години

3.

Христо Божидаров Кавракиров

27 години

22 години

Б

 

За  членове на Адвокатски съвет

 

Юридически стаж

10 години

 

Адвокатски стаж

1.

Илчо Атанасов Колев

17 години

17 години

2.

Мухидин Изет Шабан

17 години

17 години

3.

Станимир Делчев Сталев

15 години

6 години

4.

Даниела Атанасова Петрова

15 години

4 години

5.

Дойчо Стефанов Гелимачев

10 години

10 години

6.

Димитрия Драганова Василева

17 години

16 години

7.

Ивана Петрова Бръмбарова

18 години

11 години

8.

Здравко Делчев Ленков

16 години

9 години

9.

Асен Митков Самуилов

17 години

16 години

10.

Николай Вълчев Маргаритов

23 години

19 години

11.

Съби Милчев Узунов

12 години

12 години

12.

Христо Божидаров Кавракиров

27 години

22 години

13.

Владимир Христов Радичев

12 години

5 години

14.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

15.

Кирилка Петкова Петкова

42 години

41 години

В

 

 За Председател на Дисциплинарен съд

 

Юридически стаж

 

 

Адвокатски стаж

10 години

1.

Венелина Петкова Милушева

17 години

9 години

2.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

3.

Мария Найденова Чилова

15 години

15 години

 

 

 

 

 

Г

 

За членове на Дисциплинарен съд

 

Юридически стаж

 

Адвокатски стаж

5 години

1.

Павел Богомилов Гатев

7 години

7 години

2.

Михаил Петков Стамов

8 години

8 години

3.

Радослав Христов Караманолов

10 години

10 години

4.

Бисер Митков Самуилов

9 години

9 години

5.

Димитрия Драганова Василева

17 години

16 години

6.

Димитър Колев Шереметев

8 години

6 години

7.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

8.

Съби Милчев Узунов

12 години

12 години

9.

Мария Найденова Чилова

15 години

15 години

10.

Димитър Миланов Хаджиев

18 години

13 години

11.

Кирилка Петкова Петкова

42 години

41 години

Д

 

 

За членове на Контролен съвет

 

Юридически стаж

10 години

 

Адвокатски стаж

1.

Николай Иванов Карабозов

15 години

7 години

2.

Аркадий Иванов Демянов

23 години

3 години

3.

Станимир Делчев Сталев

15 години

6 години

4.

Здравко Делчев Ленков

16 години

9 години

5.

Дария Йорданова Кръпова

14 години

4 години

6.

Съби Милчев Узунов

12 години

12 години

7.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

8.

Здравко Николаев Шопов

10 години

5 години

9.

Бисер Здравков Милев

13 години

4 години

10.

Мария Найденова Чилова

15 години

15 години

11.

Владимир Христов Радичев

12 години

5 години

Е

 

 

За делегати на общото събрание в страната

 

Юридически стаж

 

 

Адвокатски стаж

1.

Милена Димова Караманолова

42 години

26 години

2.

Димитър Илиев Димитров

14 години

14 години

 

РЕШЕНИЕ № 4

Одобрява и изготвя, на основание чл.104 от ЗА, 6(шест)броя бюлетини, отделно  за всеки вид избор, съдържащи съответно:

  • Органите на Адвокатската колегия - председател на АС, членове на АС, председател на ДС, членове на ДС, членове на КС,  делегати за Общото събрание на адвокатите в Р.България.
  • Трите имена на кандидатите, техният юридически стаж и адвокатски стаж.
  • Пред името на всеки кандидат има квадрат в който се отбелязва вота на гласуващите ,за  отразяване със син химикал със знака „Х” или „V”.
  • Печат на Съвета на Адвокатската колегия и подпис на Председателя на Избирателната комисия.

 

РЕШЕНИЕ № 5

 

  • Приема, на основание чл.105, ал.1 от ЗА , плика за гласуването -непрозрачен,  с печат на Съвета на Адвокатската колегия и подпис на Председателя на Избирателната комисия.

 

РЕШЕНИЕ № 6

 

Предлага на Председателя на Общото събрание на Адвокатската колегия, в деня на избора да бъдат избрани предварително  от Общото събрание двама членове на АК,  неангажирани в изборния процес, които да присъстват при разпечатването на избирателната/те кутия/и.

 

                                                                   

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали  и на Председателя на Общото събрание на Адвокатска колегия  Кърджали ,насрочени за 26 и 27 януари 2019 г. чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 15.30 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/п/..........................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:   1.........../п/.......................       

                                                                       2.........../п/..........................       

                                                          

                                    

Адвокатска колегия - Кърджали