Вие сте тук

Протокол № 2/28.12.2018 г. на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ  № 2/28.12.2018 г.

от  заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия –Кърджали

 

Днес  28.12.2018 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 13.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и членове на контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия - Кърджали и делегати за общото събрание на адвокатите в страната- ДВ.98/27.11.2018 г.,  насрочени за 26 и 27  януари 2019 г., избрана с решение № 1 по Протокол № 9/07.11.2018 г

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Даниела Петрова - Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Преглед на депозирани предложения и извършване на регистрация на кандидатури за председател и членове на адвокатски съвет, председател и членове на дисциплинарния съд и членове на контролен съвет при Адвокатска колегия-Кърджали  и извършване на регистрация.

2. Произнасяне по допустимостта на постъпилите и регистрирани кандидатури  за избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и членове на контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали,  насрочени за 26 и 27  януари 2019 г.

3.Изработване и приемане на Правила за провеждане на избори за ръководни органи на Адвокатска колегия - Кърджали и за делегати на Общото събрание на адвокатите в Р.България.

4.Разни.

 

След като разгледа горните въпроси, Избирателната комисия взе следните

 

РЕШЕНИЕ № 1

Избирателната комисия при АК-Кърджали регистрира предложения с вх.№ 1/05.12.2018 г., с което се предлага адв.Георги Кузманов Белев за председател на АС-Кърджали , адв.Венцислав Стойчев Янев за член АС-Кърджали,адв.Съби Милчев Узунов за член АС-Кърджали, адв.Дойчо Стефанов Гелимачев за член АС-Кърджали, адв.Ивана Петрова Бръмбарова за член АС-Кърджали, адв.Николай Вълчев Маргаритов за член АС-Кърджали. Вх. № 2/18.12.2018 г., с което се предлага адв.Христо Анастасов Караманолов за председател на АС, адв.Мухидин Изет Шабан за член АС-Кърджали, адв.Димитър Илиев Димитров за член АС-Кърджали, адв.Христо Божидаров Кавракиров за член АС-Кърджали , адв.Михаил Петков Стамов за член АС-Кърджали. Вх.№ 3/19.12.2018 г., с което се предлага адв.Христо Анастасов Караманолов за председател на АС, адв.Мухидин Изет Шабан за член АС-Кърджали, адв.Димитър Илиев Димитров за член АС-Кърджали, адв.Даниела Атанасова Петрова за член АС-Кърджали, адв.Владимир Христов Радичев за член АС-Кърджали, адв.Здравко Делчев Ленков за член на КС-Кърджали, адв.Бисер Здравков Милев за член на КС-Кърджали,адв.Станимир Делчев Сталев за член на КС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за Председател на ДС-Кърджали, адв.Димитър Колев Шереметев за член на ДС-Кърджали, адв.Павел Богомилов  Гатев за член на ДС-Кърджали,адв.Радослав Христов Караманолов за член на ДС-Кърджали, адв.Кирилка Петкова Петкова за член на ДС-Кърджали.  Вх.№4/20.12.2018 г. с което се предлага адв.Михаил Петков Стамов за член на ДС-Кърджали. Вх.№ 5/21.12.2018 г. с което се предлага адв.Мухидин Изет Шабан за член АС-Кърджали, адв.Даниела Атанасова Петрова за член АС-Кърджали, адв.Георги Андонов Костадинов за член АС-Кърджали, адв.Станимир Делчев Сталев за член АС-Кърджали, адв.Здравко Делчев Ленков за член АС-Кърджали, адв.Венелина Петкова Милушева за председател на ДС-Кърджали, адв.Павел Богомилов Гатев за член на ДС-Кърджали, адв.Димитър Колев Шереметев за член на ДС-Кърджали, адв.Асен Митков Самуилов за член на ДС-Кърджали, адв.Михаил Петков Стамов за член на ДС-Кърджали, адв.Димитър Илиев Димитров за член на ДС-Кърджали, адв.Николай Иванов Карабозов за член на КС-Кърджали, адв.Владимир Христов Радичев за член КС-Кърджали, адв.Здравко Николаев Шопов за член на КС-Кърджали, адв.Съби Милчев Узунов за член на КС-Кърджали.  Вх.№ 6/21.12.2018 г., с което се предлага адв.Мухидин Изет Шабан за член АС-Кърджали, адв.Илчо Атанасов Колев за член АС-Кърджали, адв.Даниела Атанасова Петрова за член АС-Кърджали, адв.Станимир Делчев Сталев за член АС-Кърджали, адв.Димитър Илиев Димитров за член КС-Кърджали, адв.Николай Иванов Карабозов за член на КС-Кърджали , адв.Здравко Делчев Ленков за член на КС-Кърджали, адв.Венелина Петкова Милушева за председател на ДС, адв.Павел Богомилов Гатев за член на ДС-Кърджали, адв.Михаил Петков Стамов за член на ДС-Кърджали, адв.Асен Митков Самуилов за член на ДС-Кърджали, адв.Съби Милчев Узунов за член на ДС-Кърджали, адв.Димитрия Драганова Василева за член на ДС-Кърджали, адв.Димитър Колев Шереметев за член на ДС-Кърджали . Вх.№7/21.12.2018 г., с което се предлага адв.Христо Божидаров Кавракиров за председател на АС-Кърджали, адв.Христо Божидаров Кавракиров за член на АС-Кърджали. Вх.№8/21.12.2018 г., с което се предлага адв.Мария Найденова Чилова за председател на ДС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за член на ДС-Кърджали. Вх.№ 9/21.12.2018 г., с което се предлага адв.Мария Найденова Чилова за председател на КС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за член на КС-Кърджали, адв.Дария Йорданова Кръпова за член на КС-Кърджали. Вх.№ 10/21.12.2018 г., с което се предлага адв.Димитрия Драганова Василева за член на АС-Кърджали, адв.Съби Милчев Узунов за член АС-Кърджали, адв.Станимир Делчев Сталев за член АС-Кърджали, адв.Димитър Илиев Димитров за председател на ДС-Кърджали, адв.Радослав Христов Караманолов за член на ДС-Кърджали, адв.Асен Митков Самуилов за член на ДС-Кърджали, адв.Радослав Каменов Николов за член на ДС-Кърджали, адв.Павел Богомилов Гатев за член на ДС-Кърджали, адв.Здравко Делчев Ленков за член на КС-Кърджали, адв.Николай Иванов Карабозов за член на КС-Кърджали. Вх.№ 11/21.12.2018 г., с което се предлага адв.Христо Анастасов Караманолов за председател на АС-Кърджали, адв.Мухидин Изет Шабан за член АС-Кърджали, адв.Съби Милчев Узунов за член АС-Кърджали, адв.Станимир Делчев Сталев за член АС-Кърджали, адв.Димитър Илиев Димитров за председател на ДС-Кърджали, адв.Радослав Христов Караманолов за член на ДС-Кърджали, адв.Дария Йорданова Кръпова за член ДС-Кърджали, адв.Асен Митков Самуилов за член на ДС-Кърджали, адв.Радослав Каменов Николов за член на ДС-Кърджали, адв.Здравко Делчев Ленков за член на КС-Кърджали, адв.Николай Иванов Карабозов за член на КС-Кърджали. Вх.№12/27.12.2018 г., с което се предлага адв.Христо Анастасов Караманолов за председател на АС-Кърджали, адв.Асен Митков Самуилов за член АС-Кърджали, адв.Владимир Христов Радичев за член АС-Кърджали, адв.Гергана Симеонова Хаджипантелеева за член АС-Кърджали, адв.Кирилка Петкова Петкова за член АС-Кърджали, адв.Станимир Делчев Сталев за член АС-Кърджали, адв.Михаил Петков Стамов за член АС-Кърджали, адв.Кирил Димов Кирев за председател на ДС, адв.Димитър Желязков Коленцов за член на ДС-Кърджали, адв.Радослав Христов Караманолов за член на ДС-Кърджали, адв.Димитър Миланов Хаджиев за член на ДС-Кърджали, адв.Радослав Каменов Николов за член на ДС-Кърджали, адв.Бисер Митков Самуилов за член на ДС-Кърджали, адв.Аркадий Иванов Демянов за член на КС-Кърджали, адв.Георги Андонов Костадинов за член на КС-Кърджали, адв.Дария Йорданова Кръпова за член на КС-Кърджали.Вх № 13/27.12.2018 г., с което се предлага адв.Венелина Петкова Милушева за председател на КС-Кърджали.

 

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл.103, ал.2 ,пр.1 от ЗА , Избирателната комисия

Допуска, на основание чл.91, ал.1 от ЗА, регистрираните кандидатури за председател на САК  на :

 1. адв.Христо Анастасов Караманолов;
 2. адв.Георги Кузманов Белев;
 3. адв.Христо Божидаров Кавракиров;

 

 

Допуска, на основание чл.91, ал.2 от ЗА, регистрираните  кандидатури за членове на САК на :

 1. адв. Венцислав Стойчев Янев
 2. адв. Съби Милчев Узунов
 3. адв. Дойчо Стефанов Гелимачев
 4. адв. Ивана Петрова Бръмбарова
 5. адв. Николай Вълчев Маргаритов
 6. адв. Мухидин Изет Шабан
 7. адв. Димитър Илиев Димитров
 8. адв. Христо Божидаров Кавракиров
 9. адв. Даниела Атанасова Петрова
 10.  адв. Владимир Христов Радичев
 11.  адв. Станимир Делчев Сталев
 12.  адв. Здравко Делчев Ленков
 13.  адв. Илчо Атанасов Колев
 14.  адв. Димитрия Драганова Василева
 15.  адв. Асен Митков Самуилов
 16.  адв. Гергана Симеонова Хаджипантелеева
 17.  адв. Кирилка Петкова Петкова

 

Допуска, на основание чл.94, ал.2, пр.1 от ЗА, регистрираните кандидатури за членове на КС  на :

 1. адв. Здравко Делчев Ленков
 2. адв. Станимир Делчев Сталев
 3. адв. Николай Иванов Карабозов
 4. адв. Владимир Христов Радичев
 5. адв. Съби Милчев Узунов
 6. адв. Димитър Илиев Димитров
 7. адв. Дария Йорданова Кръпова
 8. адв. Аркадий Иванов Демянов
 9. адв. Здравко Николаев Шопов
 10.  адв. Бисер Здравков Милев
 11.  адв.Мария Найденова Чилова

 

Допуска, на основание чл.96, ал.2, пр.2 от ЗА,  регистрираните кандидатури за председател на ДС  на :

 1. адв. Мария Найденова Чилова
 2. адв. Венелина Петкова Милушева
 3. адв. Димитър Илиев Димитров

 

Допуска, на основание чл.96, ал.2, пр.1 от ЗА, регистрираните кандидатури за членове на ДС  на :

 1. адв. Димитър Колев Шереметев
 2. адв. Павел Богомилов Гатев
 3. адв. Радослав Христов Караманолов
 4. адв. Кирилка Петкова Петкова
 5. адв. Михаил Петков Стамов
 6. адв. Асен Митков Самуилов
 7. адв. Димитър Илиев Димитров
 8. адв. Съби Милчев Узунов
 9. адв. Димитрия Драганова Василева
 10.  адв. Мария Найденова Чилова
 11.  адв. Димитър Желязков Коленцов
 12.  адв. Димитър Миланов Хаджиев
 13.  адв. Бисер Митков Самуилов

 

Не допуска  регистрираните  кандидатури за член на САК на:

 1. адв. Михаил Петков Стамов- на основание чл.86, ал.3 от ЗА
 2. адв. Георги Андонов Костадинов- на основание чл.86, ал.3 от ЗА

 

Не допуска  регистрираните  кандидатури за член на КС на:

 1. адв. Георги Андонов Костадинов- на основание чл.94, ал.2 от ЗА

 

Не допуска  регистрираните  кандидатури за член на ДС на:

 1. адв. Кирил Димов Кирев- на основание ал.22, ал.2, т.1 от ЗА

 

Не допуска  регистрираните  кандидатури за член на ДС на:

 1. адв. Радослав Каменов Николов- на основание чл.96, ал.2 от ЗА
 2. адв. Дария Йорданова Кръпова- на основание чл.96, ал.2 от ЗА

 

Оставя без разглеждане направеното предложение с Вх. № 9 / 21.12.2018 год. в частта за Председател на КС и Предложение с Вх. № 13/ 27.12.2018 год. за Председател на КС, тъй като съгласно разпоредбите на чл.94, ал.4 от ЗА, контролният съвет избира  председател от своя състав.

 

РЕШЕНИЕ № 3

 Приема  Правила за провеждане на избори за ръководни органи на Адвокатска колегия – Кърджали и за делегати на Общото събрание на адвокатите в Р.България.

 

РЕШЕНИЕ № 4

 Изборният процес ще се проведе от 09.00 часа  до 15.00 часа на 26.01.2019 г. В случай, че в 15.00 часа пред изборното бюро има негласували адвокати-избиратели, те се допускат до гласуване. Правилата  за избора важат и за 27.01.2019 г. за времето от 09.00 часа до 13.00 часа.

 

РЕШЕНИЕ № 5

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали, чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 15.30 часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......./п/...............................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1......./п/.......................

                                                                          2........./п/......................

                                                                                 

            

 

Адвокатска колегия - Кърджали