Вие сте тук

Протокол № 2/28.01.2017 г. на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 2/28.01.2017 г.

за резултата от проведен избор на делегати за участие  в общото събрание на адвокатите от страната, проведен на 28.01.2017 година в Адвокатска колегия-Кърджали .

 

Днес 28.01.2017 г. в гр.Кърджали,в залата на Районен съд –Кърджали в 11.30 часа , след като Избирателна комисия в състав: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член и адв.Радослав Караманолов - резервен член.

Председателят на комисията запозна членовете на Общото събрание с правилата за провеждане на избора. Прочете, обстоятелствата, които водят до недействителност на изборната бюлетина. Обявено беше,че включените кандидати в бюлетината могат да направят самоотводи, като попълнят предоставената по образец декларация.

Председателят на комисията отвори изборната кутия и я показа празна на всички присъстващи в залата.След това Председателят на комисията затвори кутията и я запечата с хартиени слебки подпечатани с печата на колегията и подпис.

Комисията пристъпи към избора като покани членовете на Адвокатската колегия да осъществят правото си на избор в 11:30 часа , като предостави по ред един по един изборна бюлетина . Всеки кандидат положи подпис за участие в избора, подпис за получена бюлетина .

 Всеки гласувал положи подпис в избирателния списък, след което постави  бюлетината в избирателната кутия.

В 12 часа и 00 минути приключи избора.

Комисията започна публичното отваряне и преброяване на бюлетините. От избирателната кутия бяха извадени 24 броя бюлетини. След преброяване на бюлетините комисията установи, че са гласували общо 24 адвокати. От така преброените бюлетини се установи недействителност на две бюлетини.

Действителните бюлетини подадени поименно за всеки кандидат са както следва:           

За делегати на общото събрание на адвокатите от страната

  1. адв.Милена Димова Караманолова                            - 21 бр.
  2. адв.Мария Найденова Чилова                                   - 19 бр.

 

 

Заседанието на комисията приключи в 12.30 часа.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:            / п/

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.       /п/

                                                                                 

                                                                          2........................................

 

                                РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.      /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатска колегия - Кърджали