Вие сте тук

Протокол № 1/18.01.2017 г. на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ  № 1/18.01.2017 г.

 

от  заседание на Избирателна комисия за извършване, подготовка и провеждане на избор за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната.

 

Днес 18.01.2017 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали - 17.30 часа, на основание чл.99, ал.3 от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършване, подготовка и провеждане на избор за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член , адв.Михаил Стамов – основен член ,  адв.Радослав Караманолов – резервен член и адв.Венцислав  Янев – резервен член.

 

Заседанието протече при следния дневен ред, а именно:

 

1. Разглеждане на постъпилите предложения за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната за 25 и 26 февруари 2017 г.

2. Обявява окончателния списък на регистрираните кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната.

На основание чл.99, ал.3 от ЗА , Избирателната комисия взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

 Списък на предложените кандидати за делегати:

1. Милена Димова Караманолова

2. Мария Найденова Чилова

3. Михаил Петков Стамов

 

 Постъпило е заявление от Михаил Петков Стамов за отказ да участва като делегат в ОС, поради лични причини.

Обявява окончателен списък на регистрираните кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната:

 

1. Милена Димова Караманолова

2. Мария Найденова Чилова

РЕШЕНИЕ № 2

Решението  на избирателната комисия да бъде сведено до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването му на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъде публикувано в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 18.30 часа.

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

        ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:   1.....................................                                

                                           2.....................................    

                                                                                             

        РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:   1 .....................................

                                             2......................................

 

Адвокатска колегия - Кърджали