Вие сте тук

Протокол № 1/03.12..2018 г. на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ  № 1

от  заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия –Кърджали

Днес  03.12.2018 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 13.30 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет, председател и членове на дисциплинарния съд и контролен съвет при Адвокатска колегия –Кърджали, насрочен за 26 и 27 януари 2019 г., избрана с решение № 1 по протокол № 9/07.11.2018 г. на САК-Кърджали.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Даниела Петрова - председател, адв.Павел Гатев - основен член и адв.Бисер Самуилов- основен член и резервните членове адв.Кирилка Петкова, адв.Владимир Радичев и адв.Илчо Колев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Съгласуване на действията на Избирателна комисия с установената процедура и законови срокове за осъществяване на бъдещия избор на органи на управление на АК-Кърджали.

2.Регламентиране на реда за приемане и изпращане на цялата документация към и от Избирателната комисия при АК-Кърджали.

3.Извършване на проверка  на основание чл.100, ал.2 от Закона за адвокатурата.

4.Съгласуване на действията на Избирателната комисия с установената процедура и законови срокове за осъществяване на бъдещия избор на делегати за общото събрание на адвокатите в Република България.

След като разгледа горните въпроси, Избирателната комисия взе следнит

РЕШЕНИЯ:

 

1.Във връзка с предстоящия избор на органи на управление на АК-Кърджали , който ще се проведе на 26 и 27 януари 2019 г. в гр.Кърджали, от адвокатите при АК-Кърджали, на основание чл.103,ал.1 от ЗА, се приемат предложения чрез подаване на писмени заявления в свободен текст за кандидати за изборните длъжности по Закона за адвокатурата. Предложенията се адресират до избирателната комисия при АК-Кърджали: гр.Кърджали,бул.”България” №47, ет.3,офис 31 - канцеларията на АК-Кърджали, във времето от 09.00 часа  до 17.00 часа всеки работен ден от седмицата. Писмени предложения за членове на органи на управление на АК-Кърджали ще бъдат приемани в срок от 03.12.2018 г. до 27.12.2018 г. включително до 17.00 часа. Предложенията трябва да съдържат следната минимална информация: трите имена на предложителя, трите имена на предлагания адвокат, органа на управление за който се предлага, дата на предложението и подпис на предложителя. Предложението може да бъде направено и от повече от едно лице, с което могат да се предлагат един или няколко кандидата.

2.Приемането на заявленията ще се извършва от техническия сътрудник на АК-Кърджали – Елена Кючукова и всички членове на избирателната комисия, в одобрен входящ дневник ,прошнурован от избирателната комисия, а регистрацията на предложенията ще се извършва с решение от избирателната комисия за избор на органи на управление на АК-Кърджали по реда на тяхното постъпване.

2.1.Избирателната комисия при АК-Кърджали приема дневник, в който да бъде отразявана цялата входяща и изходяща документация приемана и изпращана до и от Комисията.

2.2.Дневникът да съдържа следните графи:- 1 номер по ред, 2-дата на постъпване/извеждане на документа, 3- трите имена на подател/вносител/ получател, 4- кратко съдържание на документа.

2.3.Постъпващите и изпращаните документи се завеждат в дневника незабавно след предаваненто им на техническия сътрудник.

2.4.Оформянето и съхранението на дневника се възлага на Елена Кючукова- технически сътрудник и на членовете на избирателната комисия.

3.Във връзка с предстоящия избор на делегати за общото събрание на адвокатите в  Република България, който ще се проведе на 26 и 27 януари 2019 г. в АК-Кърджали, от адвокатите при АК-Кърджали  се приемат писмени предложения в срок от 03.12.2018 г. до 11.01.2019 г. Предложенията се адресират до избирателната комисия при АК-Кърджали на адрес: гр.Кърджали,бул.”България” № 47,ет.3,офис 31, във времето от 9.00 ч до 17.00 часа всеки работен ден от седмицата. Предложенията трябва да съдържат следната минимална информация: трите имена на предложителя, трите имена на предлагания адвокат за делегат, дата на предложението и подпис на предложителя.Предложението може да бъде направено и от повече от едно лице, с което могат да се предлагат един или няколко кандидата.

            Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и чрез   публикация  в официалния сайт на Колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

            Заседанието на комисията приключи  в 15.00  часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:....../п/.......................................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1....../п/.................................   

                                                                           2....../п/................................

 

 

                                   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:      1........../п/............................

                                                                             2.........../п/...........................

                                                                             3........../п/............................

Адвокатска колегия - Кърджали