Вие сте тук

ПРАВИЛНИК за дейността на Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Кърджали

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – гр. КЪРДЖАЛИ

    бул. “ България” №47, ет.3,Оф. 31 гр.Кърджали – 6600, тел.0361/6-25-36 

 

ПРАВИЛНИК

За дейността на Регионален център за консултиране

към Адвокатски съвет - Кърджали

 

Раздел І

Общи положения

Чл.1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 6, ал. 2, чл.8, т.1 и чл.30 „к“  от Закона за правната помощ и е съобразен с Правилник за дейността на регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети, приет с решение № 97 от заседание на НБПП от 23.03.2017 год.

Чл.2. Правилникът урежда реда и условията за работата на дейността на регионалния център за консултиране към Адвокатски съвет – Кърджали, наричан за краткост „Центъра”.

 

Раздел II

Цел

Чл.3. Центърът се създава с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район чрез използване услугите на адвокати от АК-Кърджали, вписани в Националния регистър за правна помощ.

Раздел ІІI

Седалище

Чл.4. Седалището на Центъра е  в гр.Кърджали, ул.”Отец Паисий” № 12, ет.2 (бизнес инкубатора) , телефон за контакти:  0361/ 625-36,  електронна поща : adv.kak.31@gmail.com

 

Раздел IV

Ред и условия за работата и дейността на Регионалния център

 Чл. 5. Адвокатски съвет- Кърджали осигурява за дейността на центъра помещение на посочения адрес, което е оборудвано с офис техника и осигурен  интернет.  Дейността на центъра се подпомага от служители на АС.

 Чл.6. Адвокатски съвет - Кърджали

а/ периодично информира за дейността на Центъра чрез съобщения и обяви в Общинските и районните администрации на Кърджалийска област, Областна администрация - Кърджали, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекции „Социално подпомагане“- Кърджали, специализираните социални услуги и социални услуги в общността в Кърджалийска област, Регионалната дирекция по заетостта, ТП на НОИ, АГКК, РУ към РДВР, болници, местните медии и др.

 б/. определя с решение на съвета поименно адвокатите от АК- Кърджали, вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще предоставят консултации, като ги разделя в групи по видове дела: наказателни, граждански и административни дела.

  в/.два пъти в годината до 30 юни и до 30 ноември,  Адвокатски съвет може да допълва и да променя списъка на адвокатите, определени за консултации  в центъра, с ново решение;

  г/.провежда консултациите на посочения адрес, всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.30 ч. При необходимост могат да се провеждат и в останалите  работни дни от седмицата като тази информация се обявява допълнително на сайта на АК.

  д/.изготвя месечен график на дежурствата на адвокатите по дни и часове. Графикът се обявява на сайта на АК, в офиса на АК и  в РКЦ;

  е/. в работното време на офиса на колегията в гр.Кърджали, бул.“България“ № 47 , ет.3, офис 31 се заявява по телефона, искане за предоставяне на правни съвети и консултации.

  ж/.за заявените искания за предоставяне на правни съвети и консултации  служителят уведомява адвоката, съгласно графика за дежурства за заявената предварително консултация. При явяване на лица в дните за консултация без предварително подадена заявка може да се извърши консултации по преценка на дежурния адвокат ако са представени изискуемите по чл.11 от правилника, документи както и при представени писмени документи от лицето по въпросите на консултацията. 

  3/.за предоставяните правни съвети и консултации се подготвя по образец месечен отчет на адвоката, който се заверява от АС. След оформяне на становище, АС го изпраща в НБПП.

   Чл.7.Адвокатите, които обслужват центъра трябва да са вписани в Националния регистър за правна помощ.

   Чл.8.Адвокатите към Центъра предоставят безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на някое от условията по чл.22 ал.1 от ЗПП или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган не надвишават определения за страната размер на линията за бедност. Дежурният адвокат може да предостави писмена или устна консултация на нуждаещото се лице и необходимостта от представяне на писмени документи за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с правния проблем на лицето. 

Чл.9. Адвокатите към Центъра при необходимост могат да насочват лицето към НБПП или към съответния административен орган, ведомство, институция или организация, компетентни за решаване на изложения проблем, да съдействат за оформяне на съответната молба, сигнал, жалба и др.

 Чл.10.Процедурата по предоставяне на правна помощ под формата на правни съвети и консултации е следната:

 а/.Лицето, попълва молба-декларация по образец и прилага към нея документ, удостоверяващ месечния му доход или документ от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, удостоверяващ някой от обстоятелствата по чл.22 ал.1 от ЗПП ;

 б/ След установяване, че лицето  отговаря на условията по чл. 22 ал.1 от ЗПП или, че доходите му не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, удостоверени със съответен документ,  адвокатът се запознава с правния проблем на лицето, въз основа на устни обяснения на последното и/или писмени документи, предоставени от лицето и го консултира по случая;

в/ адвокатът въвежда в софтуерна програма консултацията, името на лицето, дата и час, разпечатва справка, която се подписва от адвоката и консултираното лице и прилага към отчета на адвоката.

г/.Консултацията обхваща информация за срокове и документи за решаване на изложения проблем, съдебни и други органи компетентни за решаване на проблема, реда и условията за неговото решаване, както и  преценка дали по-нататъшното предоставяне на правна помощ/подготовка на документи за образуване на дело е оправдано от гледна точка на ползата, която би донесла  както и дали претенцията на лицето е основателна, обоснована или допустима. ;

д/При наличието на основания за подготовка на документи за образуване на  дело, адвокатът съдейства на лицето за комплектоване на преписката заедно с молбата на лицето за избор на адвокат, като се предостави на адвокатския съвет за изпращане в НБПП в тридневен срок .

е/.Решението на председателя на бюрото за предоставяне на правна помощ се изпраща на лицето и до съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат за подготовка на документи за образуване на дело;

ж/.Адвокатският съвет уведомява НБПП за определения адвокат;

з/.Председателят на НБПП издава решение за назначаване на адвоката, което се изпраща на самия адвокат и лицето ;

Чл. 11.(1) Центърът предоставя безплатна правна помощ, съгласно чл.22 ал.1 от ЗПП  на долу изброените физически лица при наличието на посочените за всяка група условия и документи, които ги удостоверяват:

а/.лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - заповед или удостоверение от директора на дирекция” Социално подпомагане” по настоящ адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП;

б/.лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон- заповед или удостоверение от директора на Дирекция” Социално подпомагане” по настоящ адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16 май 2008 год. за отпускане на целева помощ за отопление ;

в/.лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе” - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето, договор за настаняване в специализираната институция .

г/.деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” и /или съдебно решение / . В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето .

д/.дете в риск - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” или документ, удостоверяващ, че е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, както и на директорите на специализираните институции само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето.

е/.лица по чл. 143 и чл.144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент(ЕО) №4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължителната издръжка (OB,L, 7/1 от 10.01.2009 год.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB,L, 192/51 от 22.07.2011 г.) - документ, удостоверяващ, че лицето учи редовно в средно или висше училище, декларация, за семейно положение, имуществено състояние, доходи и трудова заетост;

ж/.лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита - документ, освидетелстващ лицето за нанесена физическа травма, документ от разследващ орган, идентифициращ лицето като пострадал от престъпление, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето, декларация за семейно положение, имуществено състояние, доходи и трудова заетост .

з/.лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание - документ, удостоверяващ че лицето е настанено в център и декларация, че не разполага със средства .;

и/чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

й/.лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита - документ, удостоверяващ че лицето е настанено в такъв дом или че му е наложена принудителна административна мярка и декларация, че не разполага със средства;

(2). Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, в т.ч. и удостоверение от НОИ за размера на пенсията – при лице пенсионер, служебна бележка от Бюрото по труда, удостоверяваща, че лицето е безработно и удостоверение от НОИ за месечния размер на паричното обезщетение при безработно лице, служебна бележка от работодател или копие на трудов и граждански договор, удостоверяващ месечния доход на лицето  при лице работещо,  декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от НБПП. 

Чл.12.Всеки адвокат от центъра, ежемесечно отчита предоставените от него консултации като попълва утвърдената на заседание на НБПП, отчетна форма-образец, комплектована със справка за предоставените консултации от софтуерната програма и я депозира пред адвокатският съвет за становище и заверка.

Чл.13. Заплащането на адвокатите от центъра се извършва от НБПП, въз основа на отчет, комплектован със съответните документи, удостоверяващи извършената от адвоката, работа и становище на адвокатски съвет по реда на Наредбата за заплащането на правната помощ /изм. и доп. ДВ бр. 98 / 15.12.2015 год./ .

Чл.14. Адвокатският съвет има право на възнаграждение, от бюджета на бюрото, за администриране на правната помощ, на всеки три месеца, определено по чл. 28 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Чл.15. Председателят на адвокатски съвет и членове на комисията по правна помощ към АС извършват периодично проверки, относно спазването на реда и условията при предоставяне на правни съвети и консултации в центъра. При констатирани нарушения на Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ, Етичния кодекс на адвоката, съответният адвокатски съвет може да наложи дисциплинарно наказание на адвоката по реда на ЗА и да сигнализира НБПП за налагане на съответните санкции по Закона за правната помощ .

Чл.16. Националното бюро за правна помощ извършва проверки за спазването на правилника от адвокатските съвети и адвокатите към регионалния център за консултиране  и при констатирани нарушения може да откаже плащане, както и да наложи наказание по реда на Закона за правната помощ.

Чл.17.Националното бюро за правна помощ, при необходимост, дава указания във връзка с организацията на работата в регионалния център и дейността по предоставяне на правна помощ от адвокатите към него.

 

  Преходни и заключителни разпоредби.

§1.Правилникът за дейността на Регионалния център по консултиране е приет с Решение по протокол № 11/07.11.2016 год. на Адвокатски съвет -Кърджали

§2.Правилникът влиза в сила от  16.06.2017 год.

§3.Правилникът може да бъде изменян и допълван с решение на АС – Кърджали

 

                                                          АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - КЪРДЖАЛИ

Адвокатска колегия - Кърджали