Вие сте тук

Покана за редовно общо събрание 2020 г.

Уведомяваме Ви, че в ДВ  брой 92/22.11.2019 г. на стр.159 , пореден номер 94 - Неофициален раздел , е публикувана следната покана:

 

Съветът на Адвокатска колегия - Кърджали, на основание чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно  Общо събрание на колегията на 25.01.2020 г. от 9.00 ч. в съдебната зала на Районен съд гр.Кърджали при следния

 

                                                       дневен ред:

 

1.Отчетен доклад на съвета на колегията за 2019 г.  

2.Отчетен доклад на контролния съвет за 2019 г.

3.Отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2019 г.

4.Приемане на  бюджета на съвета на колегията за 2020 г.

5.Избор на делегати за Общото събрание на ВАС  - София.

6. Разни.

 

Адвокатска колегия - Кърджали