Вие сте тук

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2015

Уведомяваме Ви, че  в Държавен вестник" брой 106 / 23.12.2014 год.- Неофициален раздел ,пореден  номер 46 е обнародвана покана на Адвокатска колегия Кърджали за свикване на Общо събрание на колегията, което  ще се проведе на 31.01.2015 г. от 9.00 часа в съдебната зала на Районен съд гр.Кърджали, при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на съвета на колегията – Председателя на САК  адв.М.Караманолова

2. Отчетен доклад на контролния съвет – Председателя на Контролен съвет  адв.Т.Белева

3. Отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд – Председателя на Дисциплинарен съд адв.Г.Белев.

4. Проекто бюджет за 2015г. – адв. М.Караманолова.

5. Разисквания по докладите и бюджета за 2015 г.

6. Избор на делегати за Общото събрание на ВАС  - София.

7. Разни.

 

Адвокатска колегия - Кърджали