Вие сте тук

Декларация до ВАС

                                                ДО

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на

                                                ВИСШИЯ  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я

                                   от

                                   Адвокатския съвет на Адвокатска колегия –Кърджали

                                   Град  Кърджали, бул.”България” № 47, ет.3, офис 31

 

                УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Стана ни известно, че на редовното си заседание, проведено на 12.01.2018 година, Висшият адвокатски съвет е приел решение, с което е увеличил размера на месечната вноска, дължима към бюджета на Висшия адвокатски съвет от 10.00 лева на 20.00 лева.

С настоящата декларация ние не оспорваме правомощиято на Висшия адвокатски съвет по чл.122, ал.1, т.2 от Закона за авдокатурата, а начина, по който бе прието това решение, тъй като негативните последици от неговото приемане ще рефлектират върху Адвокатските съвети, в частност и върху Адвокатския съвет на Адвокатска колегия –Кърджали, на който е въpложено събирането на месечните вноски, дължими от адвокатите от колегията към бюджета на Висшия адвокатски съвет.

Считаме, че приемането на едно такова решение следваше да бъде предхождано от икономически анализ на нуждата, която налага увеличаване на месечната вноска към висшия орган на адвокатурата, като размерът бъде съобразен и с месечните вноски, които се плащат към отделните колегии и най-вече, следваше да бъде предхождано от обсъждането му с Председателите на Адвокатски колегии в страната.

Считаме, че няма да прозвучи популистко, ако кажем, че има адвокати, за които ежемесечната вноска преди нейното увеличение е била непосилна, което създаваше проблеми със събираемостта, а след увеличението проблемите със събираемостта ще бъдат задълбочени.

Макар нормативната в чл.122 от Закона за адвокатурата да е доста пестелива по отношение на задълженията на Висшия адвокатски съвет, то считаме, че едно от основните задължения на този висш орган е да обединява адвокатурата и да създава необходимите предпоставки за по-доброто професиране на адвокатите, а не да ги разединява.

Считаме, че и момента на приемане на това решение е крайно неподходящ с оглед предстоящите общи събрания на всяка една адвокатска колегия, които ще се превърнат в трибуна на негативни изказвания и ще изместят решаването на далеч по-важни проблеми.

В заключение заявяваме, че настояваме да бъде проведена среща на членовете на Висшия адвокатски съвет с Председателите на Адвокатски колегии в страната, на която да бъде обсъден вариант за изход от създалата се ситуация и предлагаме това да бъде на 16.02.2018година или 17.02.2018 година, които дати са определени след предварително съгласуване между всички заинтересовани Председатели на Адвокатски колегии в страната.

Настоящата декларация е приета с решение № 3 по протокол № 1  от заседанието на Адвокатски съвет –Кърджали, проведено на 18.01.2018 година.

 

Председател на АС:

                 /адв.М.Караманолова/

Адвокатска колегия - Кърджали