Вие сте тук

Авторското право

Авторското право е институт на правото, част от правото на интелектуална собственост на гражданското право. Представлява система от правни норми уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения продукт на интелектуален труд.

Авторското право в тесен смисъл е правото на автора върху произведението му.

Адвокатска колегия - Кърджали